Algemene voorwaarden

Algemeen

Advocaten Amsterdam Noord is een maatschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KVK 34372255, en gevestigd aan de Meeuwenlaan 327 1022 AL te Amsterdam. Het kantoor heeft twee websites:
www.akan.nl (advocatuur)
www.pinkstermediation.nl (mediation)

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij/voor of verbonden aan de maatschap Advocaten Amsterdam Noord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.     Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap Advocaten Amsterdam Noord ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat of mediator zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3.     De uitvoering van de opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid

4.     Advocaten Amsterdam Noord zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder notarissen, belastingadviseurs, accountants, schade-experts, medisch deskundigen, arbeidsdeskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners, koeriers/bezorgdiensten) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  Advocaten Amsterdam Noord is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.  In afwijking van art. 6:76 BW is iedere aansprakelijkheid van Advocaten Amsterdam Noord voor tekortkomingen van deze derden uitgesloten.

5.     Advocaten Amsterdam Noord schakelt derden zoveel mogelijk pas na voorafgaand overleg met de opdrachtgever in.

6.     Iedere aansprakelijkheid van Advocaten Amsterdam Noord en de maten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Advocaten Amsterdam Noord c.q. de door haar maten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak door Advocaten Amsterdam Noord in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 10.000,00 (tienduizend euro).  Advocaten Amsterdam Noord is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Tarieven, Declaratie en Betaling

7.     Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van een door Advocaten Amsterdam Noord  en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Het uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden verhoogd.

8.     Kosten van derden worden apart in rekening gebracht, evenals overige door Advocaten Amsterdam Noord in de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld reiskosten, koerierskosten, kopieerkosten van omvangrijke dossiers, griffierechten).

9.     De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig en gespecificeerd gedeclareerd. Declaraties moeten worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum en zonder aftrek van enige korting of compensatie of verrekening van welk bedrag dan ook.

10.   In geval van faillissement, faillissementsaanvraag, liquidatie, insolventie, of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle openstaande declaraties, honoraria en kosten onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen worden steeds op (het openstaande saldo van) de oudste declaratie afgeboekt.

11.   Openstaande declaraties kunnen door Advocaten Amsterdam Noord worden verrekend met eventuele gelden die Advocaten Amsterdam Noord voor de opdrachtgever op de derdenrekening in depot houdt, met in acht neming van de door de Orde van Advocaten hiervoor gegeven voorschriften.

12.   In geval van niet-tijdige betaling is Advocaten Amsterdam Noord gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige kosten gemaakt ter incasso van de declaratie.  De vordering kan uit handen gegeven worden aan een incassobureau.

Gefinancierde rechtsbijstand

13.   Advocaten Amsterdam Noord behandelt (ook) zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (= op toevoeging). Op de vergoeding van de werkzaamheden en de kosten daarvoor is de wettelijke regeling van toepassing. Deze is te vinden op www.rechtsbijstand.nl en op www.rvr.org.
Indien na de zogenaamde Resultaatsbeoordeling door de raad voor rechtsbijstand de toevoeging wordt ingetrokken behoudt Advocaten Amsterdam Noord zich het recht voor haar werkzaamheden tegen uurtarief in rekening te brengen. Hetzelfde geldt indien de toevoeging om welke andere reden dan ook door de raad voor rechtsbijstand wordt ingetrokken of vernietigd of niet wordt uitbetaald.

Bewaartermijn dossiers

14.   De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na afloop van de termijn kunnen de dossiers door Advocaten Amsterdam Noord vernietigd worden.

15.   Schaduwdossiers in strafzaken worden conform de wettelijke regeling na beëindiging van de zaak teruggeven aan het desbetreffende gerecht, of vernietigd.

Geschillenregeling

16.   Advocaten Amsterdam Noord is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Voor klachten wordt als eerste de interne klachtenprocedure van Advocaten Amsterdam Noord doorlopen. Is de klacht daarna nog niet opgelost dan wordt deze voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, Bureau van de Orde Postbus 57590 1040 BL Amsterdam indien het werkzaamheden van de advocaten betreft, en aan Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)  Postbus 21499  3001 AL Rotterdam indien de klacht werkzaamheden als mediator betreft.
Advocaten Amsterdam Noord is aangesloten bij de specialisatievereniging LSA, het Keurmerk Letselschade die ook eigen klachten- en geschillenregelingen kennen met eigen klachtinstanties.
Er kan maar één keer over hetzelfde feitencomplex geklaagd worden.
Wanneer de klacht bij een bepaalde klachtinstantie is ingediend wordt verder uitsluitend de procedure van die klachtinstantie gevolgd. Het is niet mogelijk c.q. toegestaan om gelijktijdig of volgtijdelijk een klacht in te dienen bij twee of meer klachtinstanties over hetzelfde feitencomplex.

Slotbepalingen

17.   Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Advocaten Amsterdam Noord is alleen Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de rechter te Amsterdam.