Verklaring AVG

Verklaring AVG april 2018

Advocaten (Kantoor) Amsterdam Noord is een advocatenkantoor met een mediationpraktijk dat persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken gewone, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wij doen dat op de volgende grondslagen als bedoeld in de AVG:

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst: u geeft ons door ons in te schakelen als uw advocaat of mediator een opdracht. Zonder gegevens kunnen wij als advocaat of mediator uw belangen niet behartigen. Wij vragen en verwerken van u niet méér gegevens dan die strikt noodzakelijk zijn om uw belangen te behartigen.
Met uw opdracht geeft u ons tevens toestemming om uw gegevens te verwerken.


Wij verwerken uw gegevens in onze eigen administratie en delen deze alleen met anderen in de gevallen waarin dat strikt noodzakelijk is in uw belang: om een advies te geven, een procedure aan te spannen, een mediation aan te vangen, toevoeging aan te vragen, dossiers op te vragen, (proces)stukken op te stellen en in te dienen, met wederpartijen te onderhandelen: alle handelingen die in een advocaten-en mediationpraktijk nodig zijn om uw belang te behartigen.
Ontvangers zijn onder andere justitiële- en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.
Aan al deze ontvangers worden niet méér gegevens verstrekt dan in uw belang strikt noodzakelijk is.

Verreweg de meeste gegevens krijgen wij van uzelf, waarmee u ons eveneens toestemming geeft tot het verwerken van die gegevens. Bij het opvragen van (straf)dossiers of medische gegevens kunnen gegevens van anderen dan uzelf afkomstig zijn.

Register van verwerkingsactiviteiten.

Wij verwerken de volgende gegevens van u: NAW, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN, mailadres en telefoonnummer, bankrekeningnummers, financiële gegevens m.b.t. uw inkomen en vermogen, zoals aangifte en aanslagen IB, salarisspecificaties, jaaropgaves, opgaven van kosten en geleden schade, met als enig  doel uw belangenbehartiging.  In strafdossiers staan strafrechtelijke persoonsgegevens, deze zijn afkomstig van justitiële instanties en worden door ons uitsluitend gebruikt om u bij te staan in strafzaken of mediations in strafzaken. In letselschadedossiers staan bijzondere (medische) gegevens.   Wij verwerken alleen strafrechtelijke en bijzondere gegevens van onze cliënten. In mediations zijn beide partijen onze cliënt.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als we daartoe wettelijk verplicht zijn, i.v.m. de verjaringstermijn voor de beroepsaansprakelijkheid is dat maximaal 20 jaar. Daarna worden de dossiers vernietigd met inachtneming van de wettelijke waarborgen daarvoor (door een gespecialiseerde archief vernietiger).

Conclusie DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in onze systemen, waarbij wij adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts verkregen worden met inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord) die uitsluitend bij ons kantoor bekend zijn, en bij onze technische ondersteuners die wij allen voor geheimhouding hebben laten tekenen. De DPIA heeft uitsluitend betrekking op de strafrechtelijke en bijzondere (medische) gegevens. Voor het overige zijn geen van de criteria genoemd in de AVG van toepassing. Wij verwerken bijvoorbeeld geen persoonsgegevens op grote schaal, geen camerabeelden, leggen uw politieke voorkeuren niet vast, nemen geen geautomatiseerde beslissingen, monitoren u niet en beoordelen u niet op persoonskenmerken.

Op grond van de AGV hebben wij geen FG (Functionaris Gegevensverwerking) nodig.

U kunt echter ten allen tijde bij ons kantoor opvragen welke gegevens wij van u hebben, en deze laten wijzigen als deze niet correct zijn.

U kunt deze niet laten verwijderen zolang wij op grond van een wettelijke plicht tot bewaring verplicht zijn! U kunt deze ook niet laten verwijderen zolang wij uw gegevens nodig hebben om uw belangen te behartigen, of zolang wij deze in het kader van onze beroepsaansprakelijkheid moeten bewaren.

Als advocaten hebben wij een wettelijk beschermd beroepsgeheim en verschoningsrecht. Als mediator wordt de geheimhouding in elke mediation apart vastgelegd.
Al uw bij ons opgeslagen gegevens vallen onder genoemd beroepsgeheim en genoemde geheimhouding.

 

Advocatenkantoor Amsterdam Noord
Meeuwenlaan 327
1022 AL Amsterdam
T 020-6321060
info@akan.nl