Verklaring AVG

Verklaring AVG  augustus 2018

Advocaten (Kantoor) Amsterdam Noord is een advocatenkantoor met een mediationpraktijk dat persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken gewone, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.  

Wij doen dat op de volgende grondslagen als bedoeld in de AVG:

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst: u geeft ons door ons in te schakelen als uw advocaat of mediator een opdracht. Zonder gegevens kunnen wij als advocaat of mediator uw belangen niet behartigen. Wij vragen en verwerken van u niet méér gegevens dan die strikt noodzakelijk zijn om uw belangen te behartigen.
Met uw opdracht geeft u ons tevens toestemming om uw gegevens te verwerken.

Wij verwerken uw gegevens in onze eigen administratie en delen deze alleen met anderen in de gevallen waarin dat strikt noodzakelijk is in uw belang: om een advies te geven, een procedure aan te spannen, een mediation aan te vangen, toevoeging aan te vragen, dossiers op te vragen, (proces)stukken op te stellen en in te dienen, met wederpartijen te onderhandelen: alle handelingen die in een advocaten-en mediationpraktijk nodig zijn om uw belang te behartigen.
Ontvangers zijn onder andere justitiële- en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.
Aan al deze ontvangers worden niet méér gegevens verstrekt dan in uw belang strikt noodzakelijk is.

Verreweg de meeste gegevens krijgen wij van uzelf, waarmee u ons eveneens toestemming geeft tot het verwerken van die gegevens. Bij het opvragen van (straf)dossiers of medische gegevens kunnen gegevens van anderen dan uzelf afkomstig zijn.

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Register van verwerkingsactiviteiten.

Wij verwerken de volgende gegevens van u: NAW, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN, mailadres en telefoonnummer, bankrekeningnummers, financiële gegevens m.b.t. uw inkomen en vermogen, zoals aangifte en aanslagen IB, salarisspecificaties, jaaropgaves, opgaven van kosten en geleden schade, met als enig  doel uw belangenbehartiging. Deze gegevens worden door ons gedeeld met instanties zoals de raad voor rechtsbijstand, rechtbanken, het Openbaar Ministerie, bezwaarschriften-commissies, klachtencommissies, gemeentes  – doch steeds uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de belangenbehartiging en steeds met inachtneming van ons beroepsgeheim.

Verder verweken wij in strafdossiers strafrechtelijke persoonsgegevens, deze zijn afkomstig van justitiële instanties en worden door ons uitsluitend gebruikt om u bij te staan in strafzaken of mediations in strafzaken. In letselschadedossiers verwerken wij  bijzondere (medische) gegevens.   Wij verwerken in beginsel alleen strafrechtelijke en bijzondere gegevens van onze cliënten. In mediations zijn beide partijen onze cliënt. Slechts in die gevallen dat in het kader van uw belangenbehartiging gegevens van derden worden verstrekt worden ook die gegevens verwerkt, inclusief de bijzondere en de strafrechtelijke.  U moet hierbij denken aan: vordering benadeelde partij, persoonsgegevens van getuigen, aangevers, verbalisanten, mede-verdachten, andere betrokkenen.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Hetzelfde geldt ingeval van een klacht bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor de Raad  van Discipline en de Raad van Beroep. Uw gegevens worden door al deze  instanties vertrouwelijk behandeld.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang als we daartoe wettelijk verplicht zijn, i.v.m. de verjaringstermijn voor de beroepsaansprakelijkheid. Daarna worden de dossiers vernietigd met inachtneming van de wettelijke waarborgen daarvoor (door een gespecialiseerde archief vernietiger).

Conclusie DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in onze systemen, waarbij wij adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts verkregen worden met inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord) die uitsluitend bij ons kantoor bekend zijn, en bij onze technische ondersteuners die wij allen voor geheimhouding hebben laten tekenen. De DPIA heeft uitsluitend betrekking op de strafrechtelijke en bijzondere (medische) gegevens. Voor het overige zijn geen van de criteria genoemd in de AVG van toepassing. Wij verwerken bijvoorbeeld geen persoonsgegevens op grote schaal, geen camerabeelden, leggen uw politieke voorkeuren niet vast, nemen geen geautomatiseerde beslissingen, monitoren u niet en beoordelen u niet op persoonskenmerken.
Wij slaan gegevens digitaal op bij verschillende derden, alle op  Nederlands grondgebied. Met deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Wij  verwerken  analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Op grond van de AGV hebben wij geen FG (Functionaris Gegevensverwerking) nodig.

U kunt echter ten allen tijde bij ons kantoor opvragen welke gegevens wij van u hebben, en deze laten wijzigen als deze niet correct zijn.

U kunt deze niet laten verwijderen zolang wij op grond van een wettelijke plicht tot bewaring verplicht zijn! U kunt deze ook niet laten verwijderen zolang wij uw gegevens nodig hebben om uw belangen te behartigen, of zolang wij deze in het kader van onze beroepsaansprakelijkheid moeten bewaren.

Als advocaten hebben wij een wettelijk beschermd beroepsgeheim en verschoningsrecht. Als mediator wordt de geheimhouding in elke mediation apart vastgelegd.
Al uw bij ons opgeslagen gegevens vallen onder genoemd beroepsgeheim en genoemde geheimhouding.

Wij hebben twee websites: www.akan.nl en www.pinkstermediation.nl

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen

Advocatenkantoor Amsterdam Noord – Pinkstermediation
Meeuwenlaan 327
1022 AL Amsterdam
T 020-6321060